Algemene voorwaarden

1.3   ALGEMENE VOORWAARDEN
Loonen & van der Els VOF. Gevestigd te Gemert, KvK 51682451

Artikel 1: Toepassing
Alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten en leveringen en diensten geschieden uitsluitend op deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven de, door de afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden. Met de bestelling en/of in ontvangst nemen van de bestelde producten gaat de afnemer met deze voorwaarden akkoord.
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te komen nadat de order schriftelijk is bevestigd binnen 14 dagen. Ook een bestelovereenkomst moet gezien worden als een rechtsgeldige overeenkomst. Bij onmiddellijke levering geldt onze factuur als orderbevestiging.
Artikel 3: Wijziging en annulering
Indien een afnemer van Loonen & van der Els VOF de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wijzigt of annuleert, hebben wij het recht om vergoeding van extra kosten en/of schade met kosten en interesten te vorderen. Bij wijziging heeft Loonen & van der Els VOF bovendien het recht om nieuwe leveringstermijnen vast te stellen.
Artikel 4: Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden alle door Loonen & van der Els VOF vermelde prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief rechten en vervoerskosten,verblijf- en reiskosten, administratiekosten en eventueel in het kader van een overeenkomst te maken kosten,  tenzij anders wordt vermeld.
Artikel 5: Levering
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn
2. Tenzij anders overeengekomen, bepaald Loonen & van der Els VOF de wijze van verzending. In geval Loonen & van der Els VOF de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van Loonen & van der Els VOF . Loonen & van der Els VOF draagt het risico van de goederen af op het moment dat de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3 Loonen & van der Els VOF. behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.
4. Indien op verzoek van koper of opdrachtgever  de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper/opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
5 Loonen & van der Els VOF is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
7. In geval de koper/opdrachtgever ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Loonen & van der Els VOF  op te geven opslagplaats heeft Loonen & van der Els VOF het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is ten allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Loonen & van der Els VOF gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
8. Indien Loonen & van der Els VOF een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijk levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 1 week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Loonen & van der Els VOF schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6: Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Onverminderd alle overige rechten van Loonen & van der Els VOF  is de afnemer bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de betreffende vervaldag (zijnde 14 dagen na 1e factuurdatum )rente verschuldigd gelijk aan de Reporate vermeerderd met twee procent per maand.
Loonen & van der Els VOF heeft te allen tijde het recht voor de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van de afnemer zijn.
Artikel 7 Aansprakelijkheidsbeperking
1. Loonen & van der Els VOF noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is Loonen & van der Els VOF n ieder geval nimmer aansprakelijk:
– wegens niet-, of niet tijdige levering;
– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
– indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
– voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Loonen & van der Els VOF bedrijfsruimte bevinden;
– voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
3. Indien in Loonen & van der Els VOF enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Loonen & van der Els VOF  slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Loonen & van der Els VOF nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De koper zal Loonen & van der Els VOF vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens.  6. De in deze voorwaarden opgenomen  uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van of haar leidinggevende Loonen & van der Els VOF en ondergeschikten.
Artikel 8 Niet-toerekenbare tekortkomingen
1. Loonen & van der Els VOF is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Loonen & van der Els VOF alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. heeft in geval van over Loonen & van der Els VOF macht het recht haar verplichtingen op te schorten. is tevens gerechtigd de Loonen & van der Els VOF overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
Loonen & van der Els VOF is In geen geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Loonen & van der Els VOF behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4. heeft geen bevoegdheid Loonen & van der Els VOF tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper/opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
5. Loonen & van der Els VOF kan niet worden aangesproken of verantwoordelijk worden gesteld op een resultaat  na een behandeling of advies,indien opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijke het advies en aanwijzingen heeft opgevolgd, welke door zijn aangegeven bij Loonen & van der Els VOF  het opstellen van een behandel- cq bestrijdingsplan.
Artikel 9 Ontbinding
1. Indien de koper of opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Loonen & van der Els VOF niet, niet tijdig of niet behoorlijk alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, ( zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt), voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop, van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, een deel daarvan verliest,
is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering die Loonen & van der Els VOF te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Loonen & van der Els VOF het recht, zonder ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Loonen & van der Els VOF is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.
4. In geval de koper/opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te alle tijde Loonen & van der Els VOF schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn te gunnen alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper/opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper/opdrachtgever  heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was gesteld ter nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper/opdrachtgever  geen aanspraak maken van reeds door Loonen & van der Els VOF  verrichte prestaties, en heeft onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
Artikel 10: Eigendomsovergang
De geleverde goederen worden pas eigendom van de afnemer, nadat deze aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst heeft voldaan.
De goederen kunnen terstond door. Loonen & van der Els VOF  worden teruggevorderd, indien de afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van de afnemer om, binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf, de goederen te gebruiken of aan zijn afnemer(s) te verkopen, onverlet. Artikel 11: Uitvoering van de werkzaamheden De werkzaamheden van Loonen & van der Els VOF  zullen worden uitgevoerd op de wijze en op het (de) tijdstip(en) als overeengekomen.
Loonen & van der Els VOF  zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van de daartoe deskundige personen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoeringen als bij benadering overeengekomen. De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat alle aanwijzingen van of namens Loonen & van der Els VOF  die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan worden op gevolgd.Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt zal de opdrachtgever de daarvoor ontstane schade aan Loonen & van der Els VOF  vergoeden en zo mogelijk in staat stellen op een nader overeen te komen tijdstip de betreffende werkzaamheden te verrichten.
Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de afnemer de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden beletten.
Artikel 11.a Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van Loonen & van der Els VOF  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien producten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Loonen & van der Els VOF  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschijning bevat.
3.Indien aanvaarding van de offerte (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is  Loonen & van der Els VOF  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Loonen & van der Els VOF  anders aangeeft.
4.Een samengestelde prijsopgave verplicht Loonen & van der Els VOF  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 12: Geschillen
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter naar gelang de competentie, tenzij de opdrachtgever binnen 1 maand nadat Loonen & van der Els VOF  een geschil aanhangig heeft gemaakt hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 13: Toepasselijk rechtstelsel Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14: Eigendom
Deze site valt onder de Auteurswet 1912 en is het bezit van en wordt bewerkt door  Loonen & van der Els VOF  .Geen enkel materiaal van Loonen & van der Els VOF  mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgebracht, ge-upload, gepost, verzonden, of gedistribueerd in enige vorm, behalve dat u slechts één kopie van het materiaal mag downloaden op welke losstaande computer dan ook voor uw persoonlijke, non-commerciële thuisgebruik, voorbehouden dat u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechten in stand houdt. Veranderen van het materiaal of gebruik van het materiaal voor enig ander doel is een inbreuk op het auteursrecht van Loonen & van der Els VOF  .  en andere eigendomsrechten. Het commercieel gebruik van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site op enig andere site of op een computernetwerk is verboden (zie ook het hoofdstuk Copyright).Artikel 15: Informatie
Mits anderszins gespecificeerd wordt het materiaal op deze site slechts gepresenteerd met als doel het geven van informatie en het promoten van producten, beschikbaar in Nederland en België.
Artikel 16: Verantwoordelijkheid
Loonen & van der Els VOF  garandeert niet dat de onderdelen van deze site ononderbroken of foutvrij zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van virussen of anderszins schadelijke onderdelen.
Artikel 17 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Bovengenoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bedrijfsvoeringen van Loonen & van der Els VOF  Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.