Privacybeleid

Privacyreglement Loonen Plaagdierpreventie V.O.F.
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder
meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te
beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens
door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. de
plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Loonen
Plaagdierpreventie V.O.F. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens
omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke
gegevens Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. expliciet om uw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. gebruikt en het doel van het
gebruik
Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt
of bent van Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. of via het contactformulier contact met ons
opneemt. Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. sluiten financieel
en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of
bedrijven buiten de Loonen Plaagdierpreventie V.O.F.-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Loonen
Plaagdierpreventie V.O.F. met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend
overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden
verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een
behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Loonen
Plaagdierpreventie V.O.F. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
Al uw persoonsgegevens worden door Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. beveiligd
tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. hebben een
geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Loonen Plaagdierpreventie V.O.F.
verstrekte persoonsgegevens;
• Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. heeft technische maatregelen genomen om het
door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf
overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie. Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. hanteert een termijn van twee
jaar na de laatste factuur/dienstverlening, waarna de gegevens vernietigd worden.
De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Loonen
Plaagdierpreventie V.O.F. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn
houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
info@loonenplaagdierpreventie.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u
uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of
kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht
van Loonen Plaagdierpreventie V.O.F..
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. opnemen en probeert Loonen
Plaagdierpreventie V.O.F. er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.
Uiteraard zal Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. ook met de in dit verband verstrekte
persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Loonen Plaagdierpreventie
V.O.F..
Privacyreglement Loonen Plaagdierpreventie V.O.F. versie mei 2018